Reklamačné podmienky

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň a to e-mailom na adresu info@vegmart.sk alebo štandardnou poštou zaslanou na adresu sídla predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu a obsah je potrebné zaslať predmet reklamácie v pôvodnom obale a množstve na adresu sídla predávajúceho. Je potrebné priložiť sprievodný list s údajmi objednávky (č. objednávky alebo faktúry) a uviesť, či si kupujúci praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze (treba uviesť aj číslo účtu alebo adresu, kam predávajúci peniaze zašle v prípade uznanej reklamácie).

V prípade ak ide o reklamáciu kvality a obsahu predmetu kúpy, reklamačné konanie začne až po obdržaní reklamovaného predmetu. Kupujúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to buď emailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.

VRÁTENIE TOVARU

Kupujúci môže objednaný predmet kúpy vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia. V tomto prípade je potrebné, aby bol predmet kúpy vrátený kompletný v nepoškodenom a v pôvodnom obale a množstve v zmysle pôvodne dodanej objednávky. Kupujúci je povinný informovať o záujme vrátenia predmetu kúpy predávajúceho vopred a to e-mailom na adresu info@vegmart.sk , telefonicky na čísle +421 948 091 081 alebo listovou formou na adrese: INOWIS, s.r.o., Radlinského 295/1, 010 01 Žilina, Slovensko.

Náklady na spätné doručenie od kupujúceho ku predávajúcemu hradí v tomto prípade kupujúci. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa neúčtujú dopravné poplatky. Po obdržaní zásielky od kupujúceho a skontrolovaní jeho obsahu uhradí predávajúci cenu predmetu kúpy bez nákladov na doručenie späť kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej dohody a to buď na bankový účet, alebo poštovou poukážkou do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia spotrebiteľom nebudú zasielané späť spotrebiteľovi. V tom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak spotrebiteľ sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, predávajúci má právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením a opätovným doručením zásielky.

Reklamačný formulár nájdete na tomto odkaze: Reklamačný protokol

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci  právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Združenie slovenských spotrebiteľov, Palisády 22, 811 06 Bratislava, email: zss@zss.sk,  tkidaho@stonline.sk, web: www.zss.sk resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.