Všeobecné obchodné podmienky

(platné od 23.09.2021)

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „obchodné podmienky“) spoločnosti  INOWIS, s.r.o. pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu/e-shopu umiestneného na webovej adrese www.vegmart.sk

Obchodné podmienky sa riadia legislatívou krajiny sídla spoločnosti, t.j. legislatívou Slovenskej republiky.

Článok I. Vymedzenie pojmov

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je INOWIS, s.r.o., so sídlom Radlinského 295/1, Žilina, PSČ 010 01, Slovenská republika, IČO: 45 977 178, DIČ: SK 2023174747, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 54052/L (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: INOWIS, s.r.o.
Sídlo: Radlinského 295/1, 010 01  Žilina, Slovenská republika
IČO: 45 977 178
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 54052/L
DIČ: 2023174747
IČ DPH: SK 2023174747
Email: info@vegmart.sk

Bankové spojenie pre bezhotovostné platby:

Banka:   Fio banka, a.s.
Číslo účtu:25 0122 7165
Kód banky:8330
IBAN:   SK21 8330 0000 0025 0122 7165
BIC (SWIFT) kód:FIOZSKBA
Mena účtu: [EUR]

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu), predávajúcim a zároveň dodávateľom tovarov a súvisiacich služieb ponúkaných v e-shope je spoločnosť INOWIS, s.r.o., so sídlom Radlinského 295/1, 010 01  Žilina, Slovenská republika.
 2. Kupujúcim alebo zákazníkom je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar a súvisiace služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.

Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 1. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom umiestnený na webovej adrese www.vegmart.sk.
 2. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 3. Potvrdená objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a súvisiach služieb (ďalej len ako "kúpna zmluva").
 4. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, a to predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. Zákona v lehote 14 kalendárnych dní.
 5. Zmluvnými stranami sa označuje spoločne predávajúci a kupujúci.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia a všetky podmienky v nich stanovené sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.vegmart.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar a súvisiace služby prezentované na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 7. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od Všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II. Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu, t.j. v momente odoslania objednávky.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru a súvisiacich služieb dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako "kúpna cena").
 4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar a súvisiace služby v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 6. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar a súvisiace služby dohodnuté v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov a súvisiacich služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar a súvisiace služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a súvisiacich služieb a jej odoslaním sa teda objednávka stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a súvisiacich služieb a všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Článok IV.  Platobné podmienky

 1. Za tovar a súvisiace služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  a) Platobná karta:
  Ak ste si zvolili platbu kartou, tovar zaplatíte vopred cez internetové rozhranie platobnej brány. Zaplatené tovar bude pre vás pripravené a obratom po obdržaní platby na náš bankový účet, odoslaný.

  b) Platba bankovým prevodom – pred dodaním: 
  Ak ste si zvolili platbu bankovým prevodom, môžete platbu za tovar a súvisiace služby poukázať na náš účet číslo: SK21 8330 0000 0025 0122 7165 dvoma spôsobmi:

  -       bankovým prevodom z Vášho účtu,
  -       zložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky priamo na náš bankový účet.

  Vašu platbu je potrebné realizovať vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry. Ako variabilný symbol uveďte, prosím, číslo objednávky. Zaplatený tovar bude pre vás pripravený a obratom po obdržaní platby na náš bankový účet, odoslaný.

  c) Platba dobierkou: 
  Ak ste si zvolili platbu dobierkou, tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.

 1. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb v súvislosti s dopravou sú uvedené v čl. V týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

-       zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
-       zľavu za určité minimálne množstvo,
-       zľavu za opakovaný nákup,
-       zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad).
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu nasledovnými spôsobmi:

a) Packeta – Výdajné miesto a Z-BOX: (NÁŠ TIP - Najrýchlejší a najlacnejší spôsob prepravy)

Ak ste si zvolili spôsob dodania cez Packetu, tovar vám bude doručený na výdajné miesto Packety, ktoré si zvolíte.

Cena dopravy a balného pri platbe platobnou kartou, alebo prevodom na bankový účet. Poplatok za platbu na dobierku je + 1,4 €. Doba doručenia je následujúci pracovný deň po dni podania.

b) SPS Parcel Shop (NÁŠ TIP - Najrýchlejší a najlacnejší spôsob prepravy)

Ak ste si zvolili spôsob dodania do SPS Parcel Shopu, tovar vám bude doručený na vami vybraný SPS Parcel Shop.

Cena dopravy a balného pri platbe platobnou kartou, alebo prevodom na bankový účet. Poplatok za platbu na dobierku je + 1,5 €. Doba doručenia je následujúci pracovný deň po dni podania.

c) Packeta – Doručenie na adresu

Ak ste si zvolili spôsob dodania Packeta – Doručenie na adresu tovar vám bude doručený na vami uvedenú adresu.

Cena dopravy a balného pri platbe platobnou kartou, alebo prevodom na bankový účet. Poplatok za platbu na dobierku je + 1,9 €. Doba doručenia: 1 - 2 pracovné dni od odoslania.

d) SPS – Doručenie na adresu

Ak ste si zvolili spôsob dodania SPS – Doručenie na adresu tovar vám bude doručený na vami uvedenú adresu.

Cena dopravy a balného pri platbe platobnou kartou, alebo prevodom na bankový účet. Poplatok za platbu na dobierku je + 1,5 €. Doba doručenia: 1 - 2 pracovné dni od odoslania.


e) Osobný odber v Čajovni U dobrej víly:

Ak ste si zvolili spôsob prevzatia tovaru osobne, môžete tak urobiť po vyzvaní v prevádzke:
Čajovňa U dobrej víly.
P.O.Hviezdoslava 3496/60, 01001 Žilina.
GPS: 49°13'35.6"N 18°44'37.3"E
Pondelok až Piatok v čase od 10:00 do 18:00.

Cena dopravy a balného:  0,50 € pri platbe platobnou kartou, alebo prevodom na bankový účet.
Doba doručenia: Pripravené na osobný odber do 24 hodín. 

Pri osobnom odbere nie je možné platiť za objednávku priamo v Čajovni U dobrej víly. Objednávka musí byť zaplatená vopred platobnou kartou, alebo prevodom na bankový účet.

 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) spôsobe doručenia pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby.
 2. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný, kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote uvedenej v článku 1. týchto obchodných podmienok, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
 3. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar neprevezme do 7 dní po dodaní tovaru na adresu výdajného miesta, resp. po dátume prvého pokusu o doručenie na kupujúcim uvedenú adresu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 4. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.
 5. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 6. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo osobe splnomocnenej na prevzatie tovaru.
 7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 1. tohto článku obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

Článok VI. Prechod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim alebo osobou splnomocnenou na prevzatie tovaru, ale len v prípade splnenia podmienky zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške.
 2. V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim na tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť reklamáciu až v momente zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim alebo osobou splnomocnenou na prevzatie tovaru, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok VII. Storno objednávky

Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

Článok VIII. Reklamačné podmienky

 1. Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade zistenia poškodenia, je kupujúci povinný ihneď kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese info@vegmart.sk. Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby.
 2. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa neúčtujú dopravné poplatky.
 3. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody.
 4. V prípade reklamácie je kupujúci povinný zaslať reklamovaný tovar na adresu uvedenú v kontaktoch, respektíve podľa dohody. Je potrebné priložiť sprievodný list s údajmi objednávky (č. objednávky alebo faktúry) a uviesť, či si kupujúci praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze (treba uviesť aj číslo účtu alebo adresu, kam predávajúci peniaze zašle v prípade uznanej reklamácie).

Článok IX. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu (odstúpenie od kúpnej zmluvy) a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo aj bez uvedenie dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, a teda aj pred dodaním tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)     tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na adresu sídla predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty s adresou doručenia sídla predávajúceho. Spotrebiteľ odstúpenie od kúpnej zmluvy môže doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty aj v elektronickej forme na adresu: info@vegmart.sk V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu doručenia sa v prípade elektronickej pošty považuje doba doručenia elektronickej pošty na server predávajúceho.

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 1. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať späť na adresu sídla predávajúceho alebo odovzdať predávajúcemu predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou, napr. originálom faktúry, záručným listom, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy (§10 ods. 1 Zákona). To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry.
 2. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru (§ 10 ods. 3 Zákona), a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty (§ 3 ods. 1 písm. i/ Zákona).

Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred.

 1. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 2. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (§ 7 ods. 6 písm. e Zákona). V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za porušenie ochranného obalu sa rozumie i odstránenie priesvitnej ochrannej fólie umiestnenej na uzávere tovaru.
 5. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 7. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil pri predaji tovaru svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené zaobchádzaním s ním iným spôsobom, než aký je potrebný pre zistenie povahy, funkčnosti a vlastností tovaru. 

To znamená, že v prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 1. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 2. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Článok X. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci je povinný:

a)     zaplatiť za tovar a súvisiace služby dohodnutú odplatu predávajúcemu,  t.j. zaplatiť kúpnu cenu,
b)    prevziať objednaný tovar,
c)     prekontrolovať neporušenosť obalu, resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 1. Predávajúci je povinný:

d)    dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
e)     spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru, ako napríklad faktúru za tovar v jazyku krajiny doručenia.

Článok XI. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Viac informácií ohľadom spracúvania osobných údajov nájdete kliknutím sem.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky, reklamačné podmienky a všetky ich neoddeliteľné súčasti (prílohy) aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok alebo ich neoddeliteľných súčastí (príloh), sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a ktoré sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú reklamačné podmienky a informácie ohľadom spracúvania osobných údajov.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal Všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí bez výhrad s ich znením.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 6. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. dňa odovzdania tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
 7. Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ako aj v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení právnych predpisov Slovenskej republiky v aktuálnom znení, predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb, zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj zákona č. 513/1991 Z.z.

V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.03.2020

V Žiline, 25.03.2020

Ing. Roman Súlovec, PhD.

konateľ spoločnosti